Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 12 augustus 1918 tot en met zondag 18 augustus 1918

Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)
Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.
Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zijn neef uit Brussel met diens vrouw.
Onze tarwe uit de Donk, die op de koer enige dagen te drogen stond, werd vandaag in de schuur afgegeseld.
Te Hingene was gisteren een Belgische soldaat inboorling van Hingene, deserteur aan ’t front, overgelopen naar de Duitsers. Moest hij daar voor gaan werken in Vlaanderen. Hij wist zo veel kwaad van ’t Belgisch leger te vertellen, dat het volk van Hingene hem de kop zou ingeslagen hebben, waren er geen 2 Duitse soldaten te zijner bescherming daar geweest.

Dinsdag 13 augustus 1918 (dag 1465)
Onze werkman, Jefke Waumans, is vandaag terug komen werken.
Om 9 ½ komen 2 Duitse soldaten opname doen van de abdijgebouwen, die sedert 1865 zijn opgericht: bibliotheek, ziekenhuis, schuur en koestallen.
Om 1 uur bode van Sint-Niklaas voor Bernardus.
Van 2 tot 5 uur bezoek op ’t kasteel. De gravin heeft het huis van L.Van Roie (brouwerij) gehuurd … voor Duitsers die eventueel op ’t kasteel zouden willen logeren.

Woensdag 14 augustus 1918 (dag 1466)
Om 10 ½ voormiddag komen 2 Belgische kommiezen van Puurs met Frans de champetter opname doen van onze tabakplantagie. Wij hadden ongeveer 2.000 planten in de hof staan, slechts 400 aangegeven. De heren kommiezen waren zeer inschikkelijk (daar wij van hunne komst bijtijds waren verwittigd (F.De M.) had broeder Alanus reeds de 2/3 beste planten in ’t droog gebracht op de zolder. Ze lieten zich geleiden achter het bosje, waar circa 500 planten stonden. Ze schreven er 400 op, van welke wij 16 kilo zouden te leveren hebben, maar gaven de raad, de overige 100 planten uit te trekken, want als den "Duits” komt, neemt hij alles mee en geraken we in debet en zij ook. Na de middag bleven slechts 400 planten staan in de hof.
Om 2 ½ is de familie van Leo naar Brussel vertrokken.
Onze afgegeselde tarwe vandaag gezuiverd bracht 570 kilo op, daarvan 100 kilo gereserveerd voor hostiënbloem. Onder deze titel van hostiëntarwe werd heel onze tarweoogst aangegeven aan de graanopmeters van Antwerpen en de chef, Teck, liberaal willende zijn voor de paters, heeft de pil geslikt. Wij mogen al onze tarwe tot hostiën verbakken. Eigenlijk hebben we daartoe maar 80 kilo vandoen. .. en de nonnekens van ’t gasthuis hebben die kunst ook al geleerd met hun tarwe te Oppuurs.

Donderdag 15 augustus 1918 (dag 1467)
Ons beste wit misgewaad, sedert september 1914 in het gasthuis bewaard, werd gisteren naar huis gehaald en in de hoogmis voor de eerste keer gebezigd.
Deze morgen was er nog al veel mansvolk te biecht en te communie.
Tarweboterhammen bij het ontbijt, en 4 magere haantjes kwamen deze middag op tafel. N’en korf abrikozen en pruimen had de gravin laten brengen.
Van 11 ½ tot 12 uur werd op onze orgel gespeeld door meneer Durlet een der 3 beste pianisten des lands. Meneer Flor.Van Roie vergezeld hem.
Om 4 uur gezongen Vespers, een 20-tal mensen in de kerk.
Het kanon is de hele dag hoorbaar.

Vrijdag 16 augustus 1918 (dag 1468)
In het gasthuis liggen 3 zusters te bed met de Spaanse ziekte. Typhus?
De pandhof wordt gekuist en de haveroogst binnen gehaald.
Drie Duitse Zivilbeamten na enkele dagen in de Nieuwe Wereld te hebben gelogeerd, deden deze morgen het huis van en naast de kinderen Caluwaerts (L.Kool) gereed maken, maar betrokken tegen avond het groot huis (brouwerij) van L.Van Roie, in huur genomen door de gravin. Het Zijn gendarmen om de smokkelhandel te beletten.
Alf.De Maeyer had een kachel te leen gegeven aan vluchtelingen. Deze hadden ze aan andere vluchtelingen voort geleend en deze naar huis Beytem terugkerend, namen ze mede. Klachten daarover bij de vluchtelingen gedaan, werden brutaal onthaald.
Van 12 tot 4 uur bezoek van Pater Ferd. Peeters aan zijn neef Rob. Hij vertelt dat er 150 Jezuïeten van België aan ’t front zijn, 40 in Duitsland in de gevangenis met samen 360 jaar dwangarbeid & 115 jaar gewone gevangenis. Er zijn echter dit jaar 62 novicen te Alken, retrethuis, en te ’s Heeren Elderen, huis der fraters Jezuïeten, te Drongen zijn alleen die uit het Etappengebied. De Jezuïeten van Doornik werden deze dagen gezamenlijk naar Duitsland gevoerd en hun collegie gesloten of door Duitsers ingenomen. In Sint-Ignatius krijgen ze dagelijks Duits bezoek. Er zijn 150 studenten in hun hogere handelsschool. De activisten willen er een andere tegen oprichten, en worden natuurlijk daarin door de Duitsers gesteund. Ze vrezen dat ze ook zullen moeten sluiten en opruimen. Maarschalk Foch(e) Normandiër, heeft een broer die Jezuïet is en voor de oorlog in hun collegie te Florennes les gaf samen met zijn cfr. P.Von Hertling, neef van de tegenwoordigen Duitse kanselier. Foch(e) had tijdens de uitdrijving der Jezuïeten en andere religieuzen uit Frankrijk niet willen meewerken aan de uitzetting en was tot aan de oorlog in disponibiliteit gesteld. Gen.Gourand (Breton) beste generaal en praktiserend katholiek, deze zal te Verdun wel doorbreken? Twee anecdoten over de activisten te Antwerpen.

Zaterdag 17 augustus 1918 (dag 1469)
In onze kerk worden de draperiën gehangen en andere voorbereidselen gemaakt voor het feest van Sint-Bernardus.
Uit Berlijn ontvang ik van Prof. Haebler een afdruksel: Verzeichniss van onze Inkunabelen, zur Prufung. Wordt nagezien, onvolledig en onjuist bevonden, maar niet terug gezonden.
De 3 Duitse jagers, die al voor enige tijd op den Dilft hun logement hadden doen in gereedheid brengen, logeren in de Villa Verbelen.
Om 5 uur aangekomen in de abdij een student van Antwerpen, Cyriel Beuckelaers, heeft 2 jaren philosophie gedaan te Mechelen, heeft goesting om hier te postuleren.
De burgemeester vertelt dat zijn zoon Stanislas thans te Zundert bij Lombaerts tuinbouwkunde studeert. Tony is aan de beterhand.
Regen. Kanon minder hoorbaar dan gisteren.

Zondag 18 augustus 1918 (dag 1470)
De pastoor heeft van de Duitsers toelating gevraagd en gekregen voor de bedevaartgangers om processiegewijs naar de Krocht te komen. Erg druk is het niet.
Koperslager, de Basseville, deze morgen berecht, overleed te middag ten gevolge der Spaanse ziekte. Item zekere Moens, 5 kleine kinderen achterlatend.
Van onze koetsier Phil Smet werden deze nacht omtrent 100 kilo patatten gestolen van zijn land uit de Donk.
Student Beuckelaers, gisteren hier aangekomen, vertrok om 2 uur te voet over Wintam, een exemplaar van ’t Engels klooster meenemend.
Hij is een neef van de Prior van Westmalle, Ruts, en van de pastoor van Kessel, item van de secretaris B. van ’t aartsbisdom, enz. Hij ziet er wel wat zenuwachtig uit, praatziek, rechtuit. Had over 4 jaar al goesting om naar hier te komen, maar, enig kind, wat bedorven door mama, die onlangs overleden is, zegt binnen 8 dagen terug te komen met beslissing. Zijn vader leeft nog, woont op de Markgravelei te Antwerpen.
Men vertelt dat de chef van de opbeurings-activistenwinkel te Antwerpen, met de kas 38.000 frank is opgetrokken.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...