Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 17 juni 1918 tot en met zondag23 juni 1918

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)
In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgasten. Ons werkvolk was op den hof, uitgenomen Dikke Jef en Charel Boeykens, die beiden, om den boterham aangenomen, dien tengevolge doorgezonden worden. Ook de danslustige soepmeiden van den Bouw zullen worden afgedankt! Of de pastoor de helft zijner congreganisten om dezelfde reden zal wegjagen, is af te wachten.
De Cisterc.Chronik vandaag ontvangen, meldt dat de abt Conrad van Marienstadt overleden is tengevolge een zware operatie.

Dinsdag 18 juni 1918 (dag 1409)
De kermisdans heeft nogmaals tot 3 uur in de morgen geduurd.
Broeder Felix uit Oudenbosch schrijft aan de Prior dat allen nog gezond zijn, maar dat alles zo duur wordt. Er wordt maar 2 ons vlees per week en per hoofd toegestaan en is dikwijls nog niet te bekomen. Een brief aan hem verleden maand door de Generaal bleef 28 dagen onderwege. Te Rome waren in de winter geen steenkolen – patatten golden er 180 frank de zak.
Broeder Marcus schrijft aan Placibus dat hij te Gastel uit de keuken is en tuinier is geworden, dat broeder Bonifacius kinds is geworden.
Dokter Van den Abbeele kwam rond 5 uur deze avond bezoek brengen aan Nivardus, die hij rust voorschreef. Een hevige schok die ’t huis deed daveren werd waargenomen en om 7 uur was een merkwaardige halve cirkel boven de zonschijf zichtbaar. Teken van regen, zeggen de profeten.
Te Sint-Amands werd een der twee schatrijke zusters van de oud-pastoor Adriaenssens begraven onder assistentie van 9 priesters op ’t koor. Verlies voor Branst.

Woensdag 19 juni 1918 (dag 1410)
Meneer Prior las de mis om 4 ¾ en vertrok met broeder Alanus om 5 ½ naar de boot voor Antwerpen, kwamen thuis om 4 ½. Meneer Van Strijdonck zei hem van Holland geen geld te hebben ontvangen en Gerardus uit Holland te Kerniel terug gekeerd de 4e juni, schrijft hem vandaag dat de Prelaat voor ons geld naar Antwerpen heeft gestuurd – hoopt in ’t kort mondelings meer te vertellen. De Prelaat schrijft aan Hugo dat hij sedert lang van hem niets meer heeft ontvangen en allen het goed maken.
Craenhals komt de oude abtsportretten fotograferen.
Herder uit Freiburg i/n kondigt een afdruk aan van het nieuwe Jus Canonicum Romanum.
Een dertigtal boeren van Bornem en omstreken staan aangeplakt als beboet voor onvoldoende melklevering.

Donderdag 20 juni 1918 (dag 1411)
Om 12 uur ontvangt de Prior een kort bezoek van juffrouw Rijpens van Boom met 2 zwartzusters, die per voituur dan voortrijden naar de pastoor van Weert.
Wij doen een wandeling naar den Boskant, aan de hoef Van den Bergh was men bezig beukenbomen uit te roeien, die gedeeltelijk slechts op aanvraag bij de Duitsers mochten geveld worden ofschoon allen publiek verkocht.
Om 4 uur tot 5 ½ bezoek voor Martinus van de Van Haverfamilie uit Sint-Niklaas met de schoolmeester van Rumbeke, diens vrouw en zuster.
In de gemeente veel ergernis-gepraat over 2 schoolbroeders, Pelagius en Humbert, die wegens verkeerden omgang met ongelijke personen moesten worden doorgezonden. Ze weigerden overigens hun driejaarlijkse beloften te vernieuwen. In hier en daar opgezochte burgerkledij gestoken, werden ze namiddag door een der broeders naar Mechelen gebracht.

Vrijdag 21 juni 1918 (dag 1412)
Verleden nacht stille regen.
Deze morgen werd ons kalf verkocht of geruild tegen een vigsken van boer Aloysius Maes. Terwijl deze het kalf op de baskuul hielp om te wegen, kreeg hij uit de achterlader van de meutte een volle lading in zijn gezicht. Dit St.Aloysius varken zonder staart, weegt 14 kilo en werd gekocht tegen 36 frank de kilo. Onze meutte woog er 65 en werd verkocht tegen 5 ½ de kilo, zodat er 146 ½ moest bijgedopt worden. Men beweert dat het een voordelige ruiling is, voor ons? maar dat gaat mijn pampieren verstand te boven.
Vandaag werd de eerste lindebloesem geplukt. Van de .. kilos verleden jaar gedroogd, is nog 1 kilo overschot. In de stad bij de apothekers wordt lindenthee (bloemen met de schutbladen) 14 frank de kilo betaald.
De hovenier Jan verkocht deze morgen 2.000 koolplanten aan 1 frank de 100 stuks. Hij heeft zoveel aanvraag dat hij onmogelijk allen kan voldoen.
Om 6 ¾ bezoek van madame de gravin, die vertelt dat haar dochter Jacqueline aan ’t front gedecoreerd is met het kruis van eer. Waarom weet ze niet.
Verleden zondag is de Generaal-Gouverneur van Antwerpen, Von Zwekl, met den kommandant van de villa Verbelen het gravenkasteel komen bezichten. Jef Van Roie en Alfons D’Hainaut leidden hen rond. De heren waren zeer beleefd, bedankten en deden ook hun dankbetuigingen overmaken aan de eigenares. Toen ze binnen gingen, zei de gouverneur: "Nous voulons tout voir mais … nous ne prendrons rien!" Ze schijnen dus te weten dat ze als meepakkers gekend zijn. Eerst hadden ze wel enigszins laten horen dat ze hier de zomer zouden komen doorbrengen, maar lieten op het eind hun plan varen.
De wijmen die de gravin niet heeft willen verkopen aan de Duitsers, moeten geleverd worden en daar dit ook niet gedaan wordt, zal men ze waarschijnlijk komen halen.

Zaterdag 22 juni 1918 (dag 1413)
Nooit bonden genoeg! In de parochiekerk is een Piusbond opgericht voor doel hebbend de families te bewegen ten minste een lid der familie ter H.Mis te zenden en eenmaal wekelijks (vrijdags) de communie te ontvangen in de parochiekerk.
Meneer Prior en Theodoor, die op straat de naam hebben de schuld te zijn dat de soepmeiden, die met kermis gedanst hebben, zullen afgedankt worden, zijn deze voormiddag naar de bouw die meiden gaan diets maken, dat indien zij om het dansen worden doorgezonden, die beslissing komt van het comiteit in ’t algemeen en niet van Prior of Theodoor. De pastoor had reeds te voren zijn handen gewassen.
Over Sleebus is men nog altijd in het onzekere of hij de directie van de opbeuringswinkel zal in handen nemen of niet. Er werden deze morgen tegen die activisten-volksopbeuring waarschuwingsbiljetten rond gedragen of aangeplakt.
Veel wind en wolken zonder regen.

Zondag 23 juni 1918 (dag 1415)
Veel wind en wolken, regen na de middag.
’s Middags aan tafel eerste nieuwe patatten uit de hof.
Van rechts en links hoort men klagen dat er zoveel patatten te velde gestolen worden, niet zozeer bij de boeren, die er genoeg hebben, maar bij arme sukkelaars. Van die klagers arme sukkelaars worden er echter enkelen verdacht ze zelf te hebben gestolen. Immer slimmer.
Om 4 ½ gaat de Prior de introning doen van ’t H. Hart bij juffrouw Cranleux.
Tegen avond zwaar geschut hoorbaar in het westen.
Bornems gemeenteraad is gisteren uit het huis van meneer Louis Van Roie aan de Kasteelstraat verhuisd naar dit van juffrouw Brijs in de Boomstraat.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...