Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 18 februari 1918 tot en met zondag 24 februari 1918

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)
Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in zijn gezicht verschillende lidtekens. Hij studeerde over 25 jaar bij de Benedictijnen te Metten. De andere een jonge architekt was Badenser, studeerde te Beuron en was niet onbekend in de Mehrerau. Ze waren zeer beleefd, bezagen kerk en bibliotheek en waren weg.
Gerardus schrijft aan de Prior dat zijn kiekens gestolen zijn.
Te Oppuurs kwam gisteren voor de hoogmis een auto met 9 activisten, die in de herberg tegenover de kerk na de mis zouden meeting houden. De herberg anders druk bezocht, bleef ditmaal ledig, uitgezonderd de 3 heerkens die ziende dat er hun haring niet braadde, terugkeerden naar hun auto op de schoolkoer der Zusters en wegreden.
8 Duitse soldaten waren ontboden geweest om de orde te handhaven in de straat waar daags te voren een kar stenen was neer gestoten om desnoods te kegelen. Ze vonden het echter geraadzaam terug te keren naar Antwerpen van waar ze kwamen.
Te Hingene werd over 8 dagen de dienstdoende burgemeester Van Kerckhoven naar Puurs ontboden op de Kommandatur. Daar hij echter niet wel was, liet hij door dr.Joos van Eyck een verklaring schrijven dat hij ziek was en liet die naar Puurs brengen. Vrijdag ll. komen 2 Duitsers op 't gemeentehuis te Hingene en vinden er de dienstdoende burgemeester aan 't werk. "Waarom zijt ge verleden maandag niet te Puurs verschenen?" - "Omdat ik ziek was!" - "Wat! Ziek 's maandags en vrijdags gezond! Dat kan niet!" - Dr.Joos heeft een boet thuis gekregen van 400 mark met melding dat zijn verklaringen niet meer zullen in aanmerking genomen worden.

Dinsdag 19 februari 1918 (dag 1290)
Een nicht op bezoek vertelt dat morgen de nieuwe deken van Boom zal worden ingehaald: Mr. Seeldraeyers, onderdirecteur van 't College.
Gisterennacht heeft onze koe een vaars afgelegd, en deze avond in het offic.def. om 7 uur zat een poes in de koor en begon ons te accompagneren, maar hield gelukkiglijk niet lang vol. Broeder Fons haalde ze na 't officie van achter het groot altaar.
Van 2 uur tot 5 ½ zitting van het voedingscommiteit in de benedenzaal van de abdij. Uitgenomen Dr.Van den Abbeele, waren allen present, nl. pastoor van Bornem, pastoor van Branst, onderpastoor Verbist, burgemeester Cammaert, schepen Poodts, Theodoor, Dr. Lanssens en de Koster. Meneer Prior tracteerde. Om 4 uur ging ook Leo de zitting bijwonen. De zitting verliep vreedzaam, niet luidruchtig - volgens oor- en ooggetuigen konden ze met tienen niet eens aan de klap blijven. Het ordewoord "Fide, sed cui vide" (vertrouw, maar zie toe, wie) is immers in het kommiteit niet genoeg te waarderen.
Wegens de aanmatiging der activisten, zou de gemeenteraad en beambtenwereld van Antwerpen van plan zijn in corpore ontslag indienen.

Woensdag 20 februari 1918 (dag 1291)
Onze kippen beginnen goed te leggen. We kregen deze middag 2 eieren aan tafel! Dat is zeker meer dan een jaar geleden. Als ze maar volharden.
Te Hamme zouden 300 geweren zijn binnen gebracht van Duitse soldaten die grenzen zijn overgetrokken. Ze hadden een kleine mitrailleuse met zich genomen waarmee ze de grenswachters bedregen. Deze gingen ook mee over!
Placidus ontving een kaartje van madame Van Baren uit Kerkdriel, dat ze het daar moe zijn en van zin zijn naar Ginneken te gaan wonen om dichter bij Bornem te zijn?! In Bornem zouden ze alleszins beter op hun plaats zijn!
Broeder Alanus is naar de toren opname gaan doen van onze klokken en volgens zijn verslag hangen er alsvolgt:
1e Grote klok.
Fa.hoog 53 cm. breed 64 ½ cm. zwaar: ?
Op de buitenkant beeltenis van St.-Bernardus met de passiewerktuigen in den linkerarm, hoogte 10 cm. met onderschrift: "In honorem S.Bernardi". Rondom 11 andere beeldjes in nissen. Opschrift: O.L.J.van Aerschodt successor Al.van den Gheyn me fudit: Lovanii 1851
2e. Tweede klok.
La.Bém. Hoog 42 cm. breed 54 cm. zwaar: ?
Luidt voor de Primen. Beeltenis O.L.Vrouw met kind Jezus op den linkerarm - rondom 12 kleine beeldjes zonder onderschrift - Opschrift: a.L.J. van Aerschodt successor Al. van den Gheyn me fudit Lovanii 1850
3e Kleine klok.
Si Bém. Koffieklok (vespers) hoog 36 cm - breed 46 ½ - zwaar: ?
Beeltenis van St.Benedictus met mijter?! in de rechterhand staf, een boek in de linkerhand. Onderschrift: in honorem S.Benedicti. Rondom 10 kleine beeldjes in nissen. Opschrift A.L.Van Aerschodt successor Al.van den Gheyn me fudit Lovanii 1851
4e 4 beiaardklokjes:
1) h.27 cm br.33cm. 2) h.24 cm. br.30 cm. 3) h.20 ½ cm 4) h. br.
Al.Van Aerschodt etc me fudit Lovanii 1857

Donderdag 21 februari 1918 (dag 1292)
Onze meutte, 42 kg. is verkocht aan Suske Verstraeten voor 2,50 frank de kilo. De verse koe geeft maar 8 liters melk.
Om 10 uur gaat de Prior naar Oppuurs-Puurs biecht horen en komt om 6 ½ thuis met het nieuws dat de gemeente Ledegem bij Izegem is moeten ontruimd worden en de vluchtelingen te Oppuurs (42) en te Lippelo zijn aangekomen - dat de professors van 't collegie te Boom zijn in hechtenis genomen - dat het gasthuis van Willebroek heeft aanzegging gekregen van te ontruimen - item de scholen van Brussel - item dat de bezettingstroepen te Bornem gaan komen, enz....

Vrijdag 22 februari 1918 (dag 1293)
In 't dorp is aangeplakt dat het gebied Ath-Soignies-Lessines Etappengebied is geworden - item dat niemand, zelfs geen kandidaten in medicijnen, de geneeskunde mogen uitoefenen, zonder voorafgaande examen te hebben ondergaan voor een Duitse jury.
De burgemeester moest vandaag naar Puurs op de Kommandatur verschijnen.
De fabrikanten, kinderen Peeters, in de Kloosterstraat moesten vandaag al het goed in hun magazijn over 2 ½ door de Duits met beslag gelegd, inleveren. De aangeboden prijs (10.000 frank) hadden ze niet willen aannemen.
Verscheidene boeren werden vandaag beboet wegens onvoldoende levering aan het voedingscommiteit.
Te Willebroek zijn de vluchtelingen in het gasthuis ondergebracht naar de Kempen verzonden, de zieken moeten ook opruimen, alleen de gasthuiszusters mogen blijven. Er wordt verteld dat alle gasthuizen aan de spoorlijnen gelegen, zullen moeten ontruimd worden. Te Bornem werd deze dagen door Duitsers opname gedaan van de plaatsruimte in het gasthuis.

Zaterdag 23 februari 1918 (dag 1294)
HH.Abt schrijft een kaartje aan de Prior, zonder nieuws, ook geen onaangenaam.
Geen kanon hoorbaar.
Men vertelt dat maandag aanstaande 16 paarden van Bornem naar Antwerpen ter keuring moeten gebracht worden - dat te Boom vluchtelingen van Brugge zijn aangekomen - dat de Duitsers te Ieperen verscheidene uren! zijn achteruit geslagen - dat de metsers dagen veel werk hebben, maar geen dienders kunnen krijgen, omdat ze liever gaan doppen zonder werken.
Jan Leblon brengt zijn timmerhout hier op onze zolder.
De gemeentebeambten kregen kolen: burgemeester 200 kg.- Schepen Poodts 1.500 kg.- de andere beambten elk 500 kg.

Zondag 24 februari 1918 (dag 1295)
De studenten van Turnhout, Muys - De Wolf, zijn voor 3 dagen op congé mogen komen.
Er is aangeplakt dat de druivenkwekers bij de Duitsers voeder kunnen bekomen op voorwaarde de jonge druiven aan hen af te staan - item dat er meststoffen en plantpatatten te bekomen zijn om op de gronden van fort en versterkingen te planten mits de helft der opbrengst aan de Duitsers over te laten.
Men vertelt dat Jef Van Gucht, alias van 't Landhuis een post heeft gekregen te Brussel aan het een of ander Vlaams ministerie.
Te Hellegat op de pastorij hebben de Duitsers 9 matrassen gevonden en aangeslagen. Ze waren echter niet van de pastoor van de eigenaar, Van Roie, wiens huis de pastoor bewoont.
Jan Laevaert komt vragen om een verzoekschrift op te stellen ten einde zijn huis te mogen heropbouwen in den Boskant, werd reeds eenmaal afgewezen.
Er zouden 10.000 man bezettingstroepen in 't kanton Puurs gaan komen. Het nieuws is van de burgemeester!
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...