Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 4 februari 1918 tot en met zondag 10 februari 1918

Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)
De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom, blijft aan ons. Het is ons eens zoveel waard.
De "activisten" die gisteren te Antwerpen manifesteerden, hebben een felle rammeling gekregen, zegt men. Zes vlaggen werden afgenomen.
Om 4 uur komt W.De Maeyer met een lijst ter ondertekening aan den Rijkskanselier Van Hertling te Berlijn geadresseerd als protest tegen de aanmatiging der activisten, tegen Vlaanderens bestuurlijke scheiding en zelfregering. Burgemeester Cammaert, Poodts schepen, al de gemeenteraadsleden, (uitgenomen Van de Moorter van Branst, die ziek is), Theodoor De Maeyer, Onderpastoor Verbist als bestuurhoofd van de boerenbond, de supprior abdij. Moeten nog ondertekenen: de pastoor, de twee doctoors, J.Van Roie ontvanger, Cranleux rentmeester
Het protest gaat uit van het nationaal voedingscommiteit voor heel België en zal door de gezant van Spanje aan zijn adres komen.
Men vertelt dat Ch.Schilders verleden vrijdag te Mechelen werd veroordeeld tot 4 maanden gevang wegens diefstal.

Dinsdag 5 februari 1918 (dag 1276)
Deze morgen om 5 1/2 stonden reeds 100 mensen aan de deur van L.Van Fraeyenhoven te wachten naar de uitverkoop ener verongelukt koebeest aan 2 frank de kilo. Om 7 uur stonden ze er nog, en moest de uitverkoop nog beginnen.
Broeder Alanus en de zoon van de vluchteling Leenknecht beginnen de wortels bloot te leggen van de verkochte beukenbomen, die L.Spiessens zal uitroeien, aan (8 mark daags?)
In de voormiddag 3 vliegers zichtbaar, ontploffingen gehoord.
In het vaderland een brief uit Belgie over Kardinaal Mercier.
Om 1 uur bezoek der zuster van Henricus.
De Prior ontvangt een briefkaart van HH. Abt verlangend naar het einde der ellende. Aelredus maakt het goed? De financiële toestand is echter maar treurig!
Leo ontving een brief van zijn neef uit Brussel dat volgens meedeling der Hollandse Handelskamer te Brussel kunstwerken in brons en koper niet zullen worden aangeslagen. De Hollanders zullen behandeld worden op dezelfde voet als de Duitsers, en aan de huiszoekende Duitsers zal verzocht worden in de abdij niets op te eisen?
Deze avond in de recreatie zaten we ½ uur zonder electrisch licht.
De gravin staat 4 hectaren grond af aan 't voedingscommiteit om het te bewerken door doppers aan 3 frank daags.
Een boer uit Elversele, wiens stal en schuur gisterenavond om 7 uur afbrandde, komt hier bij de paters vandaag vragen, wie het gedaan heeft, want wij weten het!

Woensdag 6 februari 1918 (dag 1277)
Om 10 uur komt de pastoor van Liezele in de abdij zijn nieuwe meid keuren, hem door zijn dienstvaardige assistent Leonardus, mediante oeconome, aangeprezen. Zijn oude meid, die het "non plus ultra was" tot wanneer zijn ouders bij hem zijn komen inwonen, heeft haar ontslag genomen of gekregen.
Nelleke Vergauwen, die haar spaarcentjes heeft opgeleefd, werd hem vandaag voorgesteld en zal zondag haar nieuwe post gaan in oogschouw nemen. De pastoor vertrok om 10 ½.
Er is van de hier hulpzoekende pastoors van buiten nog niet één komen nieuwjaar wensen.
Meneer Van den Hoeck smokkelde sedert lang, ongehinderd door de Duitsers. Vandaag werd hij aangehouden door nen "nieuwen Duits" die hem nog niet kende!
Onder de weinige activisten te Bornem, die gekend zijn, is ook onze buurman, schilder Eyskens, in ‘t huis van Eug.Simon. Hem werd deze dagen eens fel de bol gewassen op de boot door Em.Van Fraeyenhoven.
Activist Pycke van Temse is verleden zondag met blauwe ogen thuis gekomen, en gisteren is men hem te Temse zijn ruiten komen ingooien. Zijn dochterke te Bornem op de kostschool deed ook aan "activisme" en maakte propaganda, die echter dra werd stop gezet door hare meesteressen. Daarover klachten naar huis - brieven met dreigementen naar de Presentatiezusters, die beweerden baas te willen blijven in hun school.
De bomen van den Dilft worden bedreigd met beslagneming, en Jefke, de rentmeester-hovenier is vandaag, op raad zijn meesters, te Antwerpen de raad gaan inhalen van advocaten.

Donderdag 7 februari 1918 (dag 1278)
Vastenbrief ontvangen van zijn Eminentie : Les leçons des événements of wat de gebeurtenissen ons leren. In drie keren afgelezen - met de decreten van de nieuwe Codex Juris - over het vasten en de abstinentie.
Mijn zwartlakentoog sedert jaren niet meer gebruikt, heb ik vandaag aan de Prior ter beschikking gesteld voor de EH.Onderpastoor van Beytem, die is komen klagen dat zijn enige toog versleten is. Ook de overste van O.L.V. Broeders in 't dorp is zijn nood komen klagen dat zijn broeders zo arm gekleed gaan.
Twee soepkooksters in den Bouw, reeds enige dagen verdacht van te smokkelen in hun rokzakken, werden gisteren namiddag op heterdaad betrapt terwijl ze in 't magazijn hun zakken vulden met rijst, ajuin, patatten, enz. Twee bedienden hadden zich in een kast verborgen.

Vrijdag 8 februari 1918 (dag 1279)
Leo kreeg vandaag een paar schoenen. Kosten slechts 3,75 zijn droog en warm, klapperen echter nog al veel.
Dikke Spiessens begint namiddag te kappen aan de beukenbomen.
Gisteren had in 't gasthuis de 3-jaarlijkse herkiezing plaats der eerwaarde moeder, onder voorzitterschap van Kan.visit. Dens.
Onze werkman Louis De Jong is sedert een paar dagen thuis gebleven. Het speelt hem in zijn hoofd.
Aan onze koorkant is elkeen op zijn beurt hees van verkoudheid. De pastoor ook.

Zaterdag 9 februari 1918 (dag 1280)
Om 8 ½ werd de eerste beuk geveld, om 3 uur een tweede, de grootste mat een 16 meter lange stam.
Wij kochten vandaag 3 kilos groene zeep van de koster van Branst, voor 27 frank de kilo. In 't dorp werd er verkocht aan 35 frank de kilo.
Aloysius Maes moest vandaag zijn varken uit de kuip afgeven aan de Duitsers die het over enkele werken hadden met beslag gelegd, wijl zonder toelating geslacht. Een boete van 100 mark op de koop toe.
Bakker Van Riet is eveneens beboet wijl hij geen boek houdt over zijn ellegoedwinkeltje.
Gisteren om 5 uur namiddag, vandaag om 6 uur zitten we zonder licht van de electriek.

Zondag 10 februari 1918 (dag 1281)
Te Temse zijn 2 schoolzusters (Deftingen) door de Duitsers opgehaald en naar Antwerpen gebracht in de gevangenis der Begijnenstraat. De reden? Schoolkinderen zongen op straat een lustig liedje over den Keizer aan den Ijzer. Ondervraagd door Duitsers waar ze dat geleerd hadden, zegden ze: bij de Zusters!
Daar werd nu alles het onderste boven gegooid in de scholen om een liedje "in originali" te vinden. Bij gebreke werden 2 zusters meegenomen, en nu "Lieb Vaterland magst ruhig sein!"
In de Presentatie te Bornem vierde vandaag Zr.Hubertina haar 60e jaar van professie! Stokdoof.
De kanadabomen, met honderden van Bornem naar Hemiksem gevoerd sedert een paar jaren, worden aldaar tot planken en balken gezaagd en worden aldus per schip Schelde-opwaarts naar het westelijk front gebracht. Doch in Mariekerke en andere naburige havens worden er balken en planken uitgewisseld tegen brood en patatten, en zo komen de kanada's terug in Bornem bij Merckx.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...