Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 4 februari 1918 tot en met zondag 10 februari 1918

Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)
De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom, blijft aan ons. Het is ons eens zoveel waard.
De "activisten" die gisteren te Antwerpen manifesteerden, hebben een felle rammeling gekregen, zegt men. Zes vlaggen werden afgenomen.
Om 4 uur komt W.De Maeyer met een lijst ter ondertekening aan den Rijkskanselier Van Hertling te Berlijn geadresseerd als protest tegen de aanmatiging der activisten, tegen Vlaanderens bestuurlijke scheiding en zelfregering. Burgemeester Cammaert, Poodts schepen, al de gemeenteraadsleden, (uitgenomen Van de Moorter van Branst, die ziek is), Theodoor De Maeyer, Onderpastoor Verbist als bestuurhoofd van de boerenbond, de supprior abdij. Moeten nog ondertekenen: de pastoor, de twee doctoors, J.Van Roie ontvanger, Cranleux rentmeester
Het protest gaat uit van het nationaal voedingscommiteit voor heel België en zal door de gezant van Spanje aan zijn adres komen.
Men vertelt dat Ch.Schilders verleden vrijdag te Mechelen werd veroordeeld tot 4 maanden gevang wegens diefstal.

Dinsdag 5 februari 1918 (dag 1276)
Deze morgen om 5 1/2 stonden reeds 100 mensen aan de deur van L.Van Fraeyenhoven te wachten naar de uitverkoop ener verongelukt koebeest aan 2 frank de kilo. Om 7 uur stonden ze er nog, en moest de uitverkoop nog beginnen.
Broeder Alanus en de zoon van de vluchteling Leenknecht beginnen de wortels bloot te leggen van de verkochte beukenbomen, die L.Spiessens zal uitroeien, aan (8 mark daags?)
In de voormiddag 3 vliegers zichtbaar, ontploffingen gehoord.
In het vaderland een brief uit Belgie over Kardinaal Mercier.
Om 1 uur bezoek der zuster van Henricus.
De Prior ontvangt een briefkaart van HH. Abt verlangend naar het einde der ellende. Aelredus maakt het goed? De financiële toestand is echter maar treurig!
Leo ontving een brief van zijn neef uit Brussel dat volgens meedeling der Hollandse Handelskamer te Brussel kunstwerken in brons en koper niet zullen worden aangeslagen. De Hollanders zullen behandeld worden op dezelfde voet als de Duitsers, en aan de huiszoekende Duitsers zal verzocht worden in de abdij niets op te eisen?
Deze avond in de recreatie zaten we ½ uur zonder electrisch licht.
De gravin staat 4 hectaren grond af aan 't voedingscommiteit om het te bewerken door doppers aan 3 frank daags.
Een boer uit Elversele, wiens stal en schuur gisterenavond om 7 uur afbrandde, komt hier bij de paters vandaag vragen, wie het gedaan heeft, want wij weten het!

Woensdag 6 februari 1918 (dag 1277)
Om 10 uur komt de pastoor van Liezele in de abdij zijn nieuwe meid keuren, hem door zijn dienstvaardige assistent Leonardus, mediante oeconome, aangeprezen. Zijn oude meid, die het "non plus ultra was" tot wanneer zijn ouders bij hem zijn komen inwonen, heeft haar ontslag genomen of gekregen.
Nelleke Vergauwen, die haar spaarcentjes heeft opgeleefd, werd hem vandaag voorgesteld en zal zondag haar nieuwe post gaan in oogschouw nemen. De pastoor vertrok om 10 ½.
Er is van de hier hulpzoekende pastoors van buiten nog niet één komen nieuwjaar wensen.
Meneer Van den Hoeck smokkelde sedert lang, ongehinderd door de Duitsers. Vandaag werd hij aangehouden door nen "nieuwen Duits" die hem nog niet kende!
Onder de weinige activisten te Bornem, die gekend zijn, is ook onze buurman, schilder Eyskens, in ‘t huis van Eug.Simon. Hem werd deze dagen eens fel de bol gewassen op de boot door Em.Van Fraeyenhoven.
Activist Pycke van Temse is verleden zondag met blauwe ogen thuis gekomen, en gisteren is men hem te Temse zijn ruiten komen ingooien. Zijn dochterke te Bornem op de kostschool deed ook aan "activisme" en maakte propaganda, die echter dra werd stop gezet door hare meesteressen. Daarover klachten naar huis - brieven met dreigementen naar de Presentatiezusters, die beweerden baas te willen blijven in hun school.
De bomen van den Dilft worden bedreigd met beslagneming, en Jefke, de rentmeester-hovenier is vandaag, op raad zijn meesters, te Antwerpen de raad gaan inhalen van advocaten.

Donderdag 7 februari 1918 (dag 1278)
Vastenbrief ontvangen van zijn Eminentie : Les leçons des événements of wat de gebeurtenissen ons leren. In drie keren afgelezen - met de decreten van de nieuwe Codex Juris - over het vasten en de abstinentie.
Mijn zwartlakentoog sedert jaren niet meer gebruikt, heb ik vandaag aan de Prior ter beschikking gesteld voor de EH.Onderpastoor van Beytem, die is komen klagen dat zijn enige toog versleten is. Ook de overste van O.L.V. Broeders in 't dorp is zijn nood komen klagen dat zijn broeders zo arm gekleed gaan.
Twee soepkooksters in den Bouw, reeds enige dagen verdacht van te smokkelen in hun rokzakken, werden gisteren namiddag op heterdaad betrapt terwijl ze in 't magazijn hun zakken vulden met rijst, ajuin, patatten, enz. Twee bedienden hadden zich in een kast verborgen.

Vrijdag 8 februari 1918 (dag 1279)
Leo kreeg vandaag een paar schoenen. Kosten slechts 3,75 zijn droog en warm, klapperen echter nog al veel.
Dikke Spiessens begint namiddag te kappen aan de beukenbomen.
Gisteren had in 't gasthuis de 3-jaarlijkse herkiezing plaats der eerwaarde moeder, onder voorzitterschap van Kan.visit. Dens.
Onze werkman Louis De Jong is sedert een paar dagen thuis gebleven. Het speelt hem in zijn hoofd.
Aan onze koorkant is elkeen op zijn beurt hees van verkoudheid. De pastoor ook.

Zaterdag 9 februari 1918 (dag 1280)
Om 8 ½ werd de eerste beuk geveld, om 3 uur een tweede, de grootste mat een 16 meter lange stam.
Wij kochten vandaag 3 kilos groene zeep van de koster van Branst, voor 27 frank de kilo. In 't dorp werd er verkocht aan 35 frank de kilo.
Aloysius Maes moest vandaag zijn varken uit de kuip afgeven aan de Duitsers die het over enkele werken hadden met beslag gelegd, wijl zonder toelating geslacht. Een boete van 100 mark op de koop toe.
Bakker Van Riet is eveneens beboet wijl hij geen boek houdt over zijn ellegoedwinkeltje.
Gisteren om 5 uur namiddag, vandaag om 6 uur zitten we zonder licht van de electriek.

Zondag 10 februari 1918 (dag 1281)
Te Temse zijn 2 schoolzusters (Deftingen) door de Duitsers opgehaald en naar Antwerpen gebracht in de gevangenis der Begijnenstraat. De reden? Schoolkinderen zongen op straat een lustig liedje over den Keizer aan den Ijzer. Ondervraagd door Duitsers waar ze dat geleerd hadden, zegden ze: bij de Zusters!
Daar werd nu alles het onderste boven gegooid in de scholen om een liedje "in originali" te vinden. Bij gebreke werden 2 zusters meegenomen, en nu "Lieb Vaterland magst ruhig sein!"
In de Presentatie te Bornem vierde vandaag Zr.Hubertina haar 60e jaar van professie! Stokdoof.
De kanadabomen, met honderden van Bornem naar Hemiksem gevoerd sedert een paar jaren, worden aldaar tot planken en balken gezaagd en worden aldus per schip Schelde-opwaarts naar het westelijk front gebracht. Doch in Mariekerke en andere naburige havens worden er balken en planken uitgewisseld tegen brood en patatten, en zo komen de kanada's terug in Bornem bij Merckx.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...