Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 28 januari 1918 tot en met zondag 3 februari 1918

Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)
De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertrokken en gezegd hadden dat hun papa eerstdaags met heel zijn huishouden ook naar Brussel ging wonen, en zijn huis te Bornem aan de champetter Frans zou verkopen. Echt sensatienieuws van Cammaert !
Om 12 ½ bezoek van de E.P.Overste der Witte Paters te Boechout, een ziekelijke man. Doel van zijn bezoek: ons een gesuspendeerde priester van 't bisdom Luik aan te bevelen ! Deze woont thans bij zijn broeder te Boechout. Zijn bisschop wil dat hij n'en tijd in een klooster boetvaardigheid doet - maar niet in zijn bisdom! De pater-overste vertrok om 2 uur met de toezegging van de Prior er eens over na te peinzen - en dat zal hij nog lang - er zijn reeds schurftige schapen genoeg in eigen stal.
Meneer Van Ravesteyn van 't Laarhof zou uit Engeland laten weten hebben dat hij binnen 2 maanden terug in België is.
Deze avond sensatiebericht: een Duits generaal heeft zich met 70.000 man aan de Fransen over gegeven van ... honger.

Dinsdag 29 januari 1918
(dag 1269)
In het gasthuis zijn de Duitsers komen zeggen dat er tot nader order geen koperwerk moet geleverd worden.
Te Hingene ben ik bezoek gaan brengen bij EH. Verhaegen die gisteren zijn jubelfeest vierde van 25 jaar pastoorschap te Hingene. Om 7 uur algemene communie. Om 8 ¾ afhaling aan de pastorij door het commiteit en de schoolkinderen. In de kerk aan de communiebank aanbieding der geschenken door de onderpastoor: 2 kazuifels - velum - cortina - aanspraak van de EH. onderpastoor - mis om 9 ½ met assistentie van de deken van Puurs, presb.assist. J.Van Kerckhoven, pastoor van Sint-Amands, diaken-onderpastoor van Beytem onderdeken EH.Van Vracem, onderpastoor te Antwerpen - ceremonium.
De deken deed een gelegenheidstoespraak. Lof van de herder dat nogal wel was. 2% beknibbeling van de priesters en pastoors door de eigen parochianen. Dat was een koud bad voor de Hingenaars die hun best zo hadden gedaan om hun herder te vieren.
Na de mis zitting in de school der Zusters voor het commiteit : 30 man. De geestelijken toasten, aanbieding der geschenken, sobere versiering. Ook in de kerk binnen enkele chronicons.
Om 1 uur diner alleen voor de geestelijken supra en onderpastoor Verbist.
Rentmeester Thielemans ziek. De Duitsers hebben zijn raapkolen aangeslagen: schade 16.000 frank.

Woensdag 30 januari 1918 (dag 1270)
Om 9 ½ bezoek van Kan.Van Langendonk, schoolopziener, broeder der overste der Ursulinnen te Puurs.
Om 10 uur begrafenis van Felix Van Roie. De familie had bij de koster twee abdijheren besteld om missen te lezen tijdens de begrafenismis (koorlijk). Toen ze echter hoorden dat de pastoor (in plaats van 20 frank) 60 frank in rekening zou brengen, trokken ze terug, en er is van ons niemand gaan mis lezen.
Om 11 uur 3 vliegtuigen zichtbaar, die beschoten werden.
Robertus ontving een kaartje van HH. Abt die liet weten dat volgens de nieuwe Codex Juris de priesterkandidaten 2 jaren philosophie en minstens 4 jaren theologie moeten studeren.
De in beslag genomen inlandse tabak (van ons 9 ½ kilo) moest vandaag bij Bapt.Van den Borre worden ingebracht, waar 2 vreemde komiezen (?) den boel vergezelden en tot nader order lieten terug naar huis nemen.
Deze middag controle der vluchtelingen bij Jef Van Fraeyenhoven. Men zegt dat er vele jonge mannen ontbreken.
Vanaf middag tot 7 uur 's avonds geen electrisch licht zodat we om 5 uur 't officie met behulp der petrollamp moesten verlichten.
Een ontrouwe soepkoekenjuffrouw (Van Ysewijn) vandaag afgedankt.

Donderdag 31 januari 1918
(dag 1271)
Bernardus ontving een kaartje van HH. Abt, die laat weten dat volgens de nieuwe Codex Juris, de jonge priesters, nog 5 jaar lang, jaarlijks examen moeten afleggen.
Het voedingscommiteit van Antwerpen laat weten dat wij nogmaals 20 kg. scheepsbeschuit kunnen kopen aan 1,75 den kilo.
Van 3 tot 5 uur electrische graanmolen in werking op de gewone kamer van Henricus. Electrisch verbruik 1 kilowatt per uur. Het geronk van 't moleken werd tot achter in de hof gehoord en 't werkvolk stond met de neus te gapen waar toch die vliegers waren. Stout of onvoorzichtig?
Er is spraak in de gemeenten een protesttekening te maken tegen de aanmatiging van de Raad van Vlaanderen, dezer Autonomie te doen uitroepen.
Deze morgen werd Frans Lichaams door de Duitsers aangehouden wegens 't smokkelen van 500 kilo ajuin.
Er moest vandaag geheime zitting van den gemeenteraad plaats hebben om te beslissen of men de secretaris Van Mampaey voor 3 maanden zou schorsen wegens dienstnalatigheid.

Vrijdag 1 februari 1918 (dag 1272)
Deze middag om 1 uur speelde Bernard een solo-slim.
Onder de avondrecreatie kwart na 6 klopjacht in den pandhof (de tweede deze winter): 24 mussen, 3 spreeuwen.
De EH.onderpastoor van Beytem heeft maar ééne toog en komt hier vandaag horen of er geen afgedankte te veel is.
De pastoor van Bornem komt vertellen dat kan.Van Messem bezig is aan een Compendium te maken van de nieuwe Codex Juris, ten gerieve der pastoors.
Op Klein-Mechelen heeft boer Borms zijn 11 (laatste?) zakken koren moeten afgeven aan de Duitsers omdat hij niet geleverd had aan de Erwtezentrale. Nu kan hij om meel naar den Bouw.
Het vlees is 2 frank per kilo afgeslagen. 11 frank per kilo vlees met benen, in plaats van 9. Zonder benen 14 frank in plaats van 12.
Een zak koren laat men niet meer los beneden de 240 frank. Een klosje garen kost 9 frank. Een liter azijn 5 frank en een liter petroleum 20 frank. Morgen worden er aan de behoeftigen bons uitgedeeld voor 100 pond kolen te gaan halen.

Zaterdag 2 februari 1918 (dag 1273)
Martinus moest naar Oppuurs de mis van 9 uur gaan zingen en had zijn voorzorgen genomen. "Zijn goede vriend, bakker Spiessens" in de week ontmoet, zou hem om 8 uur met zijn ponykarken komen halen en wegbrengen, doch helaas, om 8 uur, laat de bakker weten dat de steenweg voor zijn paardje te glad is en ... de missionaris, die 's middags in de recreatiewandeling klaagt dat hij ons niet volgen kan in de hof, draaft gelaarsd en gespoord door de bospoort naar zijn missiepost.
Om 1 ½ gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.
De Eerwaarde moeder van 't gasthuis had voor vandaag hare jaarlijkse tractatie aan de mislezers vastgesteld en te dien einde twee grote taarten goed gesuikerd laten brengen. Doch gezien er twee afwezig waren en Hugo door influenza geplaagd zat, werd het natte gedeelte tot op Vastenavond uitgesteld en alleen de taarten met een tas koffie binst de recreatie opgepeuzeld om niet te laten bederven.

Zondag 3 februari 1918 (dag 1274)
Meneer Prior gaat om 11 ½ naar Temse en komt om 6 ½ thuis. Er zijn daar nog duizend soldaten, die de oorlog beu zijn en de stakingen in Duitsland goedkeuren, hopende aldus naar huis en niet naar het front weder te keren.
Om 8 ¾ voor de hoogmis is Martinus van Oppuurs thuis gebracht met voituur en paard van de dienstdoende burgemeester aldaar, die natuurlijk ook zijn vriend is, zolang als 't duurt.
Leonardus is om 10 ½ thuis gekomen van Liezele.
Het is opvallend, hoe deze twee zwakke en ziekelijke heren, die met dispensaties in 't leven gehouden worden, telkens flink en kranig voor de dag komen als er uit te gaan is. De buitenlucht heeft bepaald versterkende kracht op hun gestel, al voor dat ze de kloostermuur achter zich hebben.
Te Oppuurs werd deze dagen de voorraadzaal van voedingscommiteit leeg gestolen. Het huis was nochtans bewoond.
Ondanks strenge voorschriften en maatregelen dat de kinderen de soep en de koeken in de scholen te Bornem moesten opeten, is er vastgesteld, dat er handel mee gedreven wordt en om 't vierdubbele der waarde in de stad verkocht worden.
Er wordt verteld dat meneer Louis (Damman) in Engeland is zot geworden.
In de "Roos" te Bornem zou deze avond een toneelgezelschap van Niel met medewerking van de nieuwe symphonieclub theaterstukjes komen spelen. De pastoor liet verstaan dat er in de abdijkerk niets moest over gezegd worden, hij zou het in alle drie missen der parochiekerk wel zelf doen. Wat feitelijk gebeurde. Zijne straffe predikatie miste gedeeltelijk haar uitwerksel, doordien reeds gisteren de inkomkaarten waren gekocht en betaald. Onderpastoor De Ceulaer verbood aan de leden van zijn studiekring er deel aan te nemen, ook al symphonisten.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...