Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 7 januari 1918 tot en met zondag 13 januari 1918

Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)
Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oostenrijkse Thalers en 1 ½ Thaler. Item een 2 frank stuk van Leopold I. Alles voor de muntverzameling.
De schoolkinderen (jongens) der vluchtelingen te Hingene moeten naar Bornem in het huis van den koster ter schole komen. Samen 106.
Men vertelt dat de steenkolen in Holland veel duurder betaald worden dan hier: 15 gulden=45 frank voor 100 kg. De ondersteunden van Bornem mogen er te Willebroek gaan halen aan 50 frank de 1.000 kg.

Dinsdag 8 januari 1918 (dag 1249)
Onder de mis van 9 uur is hier een Duits soldaat aangekomen om Hugo uit te horen en inlichtingen te vragen nopens het doel zijner reis, enz. Hij geeft de stelligste verzekering dat hij binnenkort zijn paspoort zal bekomen. Waarschijnlijk kwam hij zien of Hugo nog niet weg was en er zal van 't paspoort niets terecht komen.
Om 12 uur kort bezoek van EH.Odilo Jacobs, prof te Ucle, die mij een 40-tal doodsprentjes van gesneuvelde soldaten brengt.
Deze avond kwart na 7 uur gaat langzaam het electrisch licht uit en blijft uit. Wij zitten in Egyptische duisternis. Om 7 ½ gaan we met behulp van stukjes kaars of bougie in ... ons bed.

Woensdag 9 januari 1918 (dag 1250)
Martinus ging op het gewoon uur naar de Presentatie, doch wegens gebrek aan licht liet men de kostschoolkinderen in hun bed tot 8 uur en ze gingen om 8 1/2 te communie. Marten kwam om 9 ½ thuis. In het kapittel deze morgen werd de Invitator (Leo) bij de lezing voorgelicht met een bougiekaars gehouden door frater Robertus.
Burgemeester Cammaert, die gisteren met blokken (waarschijnlijk de eersten keer in zijn leven) over de koer achter zijn huis ging, is achterover gevallen, heeft niets gebroken, maar klaagt van pijn in zijn ribben en ligt te bed.
Schepen Poodts is deze voormiddag komen smeken om toch voor een paar dagen een huishouden van 10 vluchtelingen te willen onderdak nemen. De eigenaar van de Embarcadere waar ze thans zijn, dreigt ze kapot te maken.(zie 2 januari). De burgemeester heeft zijn huurhuisontruiming te Doregem voor de vrederechter moeten brengen. In afwachting hebben we toegezegd. Het koetsier-getuighuis wordt in orde gebracht en om 5 uur namiddag komt een man en vrouw met 8 kinderen hun intrek nemen. De Duitsers hebben in 't dorp beslag gelegd op schoenen en blokken, zegt men.

Donderdag 10 januari 1918 (dag 1251)
Placidus is op zijn blokken naar 't gasthuis gestapt, item Bernardus en broeder Paulus om 2 ½ naar de controle in de gemeenteschool. Dr.Van den Abbeele kreeg gisteren 8 personen van Bornem in behandeling, die zich bezeerd hadden met te vallen op straat wegens de gladheid.
De hele dag fel kanongedonder westwaarts.
In de voormiddag ontvangt de abdij een drietalig gedrukt briefje van de Duitsers, dat zij op 24 januari aanstaande, alle koper en tin en bronswerk moet inleveren tegen betaling aan de statie - kerksieraad is uitgezonderd. Men besluit niet te leveren en af te wachten.
Hugo ontving nog een kaartje met een nieuwjaarswens van zijn zuster, die reeds 7 dagen overleden is.
Onze nieuwe vluchtelingen, Leenknecht, 12 koppen hebben overnacht in het getuighuis van den koetsier. De zaadkamer wordt ingericht tot slaapvertrek voor de kinderen. Het zijn brave propere mensen.
Om 1 uur is het electriek licht weerom in orde.
Twee boeren van Kessel ter beevaart naar Sint-Bernardus, vertellen dat de gemeente Koningshooikt beboet is met 280.000 mark wegens niet leveren van vee.
Sus Boey komt met een Duits antwoord, dat zijn aanvraag om te bouwen niet wordt ingewilligd wegens onvoldoende redenen.
Deze avond fam.conferentie van Marten over 't preken. De kerken overal te groot!

Vrijdag 11 januari 1918 (dag 1252)
In de presentatie prijsuitdeling van klederen aan de schoolkinderen.
Sus Boey, die zijn voorraad patatten in onze schuur heeft liggen, bracht deze morgen een kleine vracht op zijn rug langs de bospoort naar huis, maar werd op de straat aan zijn deur aangehouden door n'en Duits, de "leeren jas" die nevens hem woont bij boer Hiel. Hij moest zijn patatten afgeven en zou als smokkelaar nog boete op den hoop toe krijgen. De Pruis verstond geen reden. Sus komt om een bewijs vragen dat hij zijn patatten in de abdij heeft liggen.
Bij "dikke Cefa" in de Boomstraat hebben deze morgen de Duitsers alle blokken aangeslagen en met wapens weggevoerd.
De Prior en Placidus ontvangen een nieuwjaarskaartje van meneer Van Baren.
Om 2 ½ is Kato Wijns in de Kloosterstraat beroerd geworden en berecht.
Burgemeester Cammaert is gaande en staande maar klaagt nog van pijn overal. Tony is nog niet vertrokken. Telkens hij buiten in de lucht komt, overvalt hem de koorts. Hij moet veel en versterkend voedsel gebruiken.
Deze avond onder de recreatie klopjacht op de mussen in de pandhof. 14 laten zich vangen in de verlichte kamer van Godefridus. 16 mussen en een spreeuw op de kamer van Leonardus.

Zaterdag 12 januari 1918 (dag 1253)
Kanongeschut de hele dag.
Een kartabel ontvangen van Mehrerau.
HH.Abt van Val-dieu wenst een zalig nieuwjaar en laat weten dat alles goed gaat. Albericus heeft een operatie ondergaan, maar is weer genezen.
Te Brussel wordt boter gekocht aan 32 frank de kg. 1 ei aan 1,10 frank.

Zondag 13 januari 1918 (dag 1254)
Sus Boey komt met blijdschap vertellen dat hij zijn klein patatten terug heeft gekregen. Hij had mijn getuigenis aan boer Hiel afgegeven, en toen deze het aan den Pruis liet zien en zegde dat de supprior van het klooster zelf zou komen getuigen, zei de "leere jas": "dan zal ik ze maar gauw teruggeven. De supprior hoeft niet te komen. Ik wist niet dat die man (Sus) zo'n vrienden had!"
Het schijnt dat de vluchtelingen te Bornem allesbehalve kontent zijn. Ze beginnen vandeeg te schelden naar ’t kommiteit. Zelfs worden er reeds liedjes gemaakt en gezongen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...