Dagboek Pater Van Doninck

Van dinsdag 1 januari 1918 tot en met zondag 6 januari 1918

Dinsdag 1 januari 1918        (dag 1242)
In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.
De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was vervangen door wittebroodboterhammen. 's Middags in de calefact bij een tas koffie verschenen de gisteren gekregen nonnekenstaarten.
De post bracht slechts 3 briefkaarten zonder nieuwjaarswensen.
Bezoek van kandidaat-missionaris Merckx, die vertelt dat ze te Scheut door toedoen van de nuntiatuur een exemplaar hadden gekregen van den nieuwen codex juris.
Om 4 ½  bezoek van frater Albericus Fleck van Echt.
Hij kwam te voet van Rumst en vertelt dat hij tegenwoordig te Mechelen verblijft op de Schreibstube van den Kreischef, gelast is met het vertalen der Vlaamse brieven en smeekschriften, van 9 tot 12 en van 4 tot 7 uur. Hij kan dagelijks de H.mis bijwonen bij de Jezuïeten en ongehinderd te communie gaan, wat te Puurs niet het geval was.  Vertrok om 5 uur.

Woensdag 2 januari 1918        (dag 1243)
Om 10 uur nieuwjaarsbezoek van burgemeester Cammaert. Hij is op zoek naar een onderkomen voor een huishouden van 10 vluchtelingen, thans in den "Embarcadère" gehuisvest, die leeg stond, maar waarvan de eigenaar, een wallebak, uit Duitsland is teruggekomen en indringers dreigt kapot te maken! Placidus gaat met den burgervader proberen in den Dilft, waar Jo baas is, maar 't lukt niet. Hij zal dan proberen om "t Fort", zijn herbergske in Doregem, dat slecht befaamd is, te doen ontruimen.
Om 1 uur jaarlijkse rekening-kastoestand meer bevredigend dan verleden jaar.
Om 2 uur bezoek van onderpastoor van Hingene, die het zeer druk heeft met den aanstaande Jubile, 25 jaar pastoorschap van zijnen baas.
Item bezoek van meneer Hector Poodts die de baardziekte heeft.
De post bracht vandaag niemendalle.
Men vertelt dat in het Etappengebied alle kalveren moeten geslacht worden en de koeien niet naar den stier mogen!

Donderdag 3 januari 1918    (dag 1244)
Leonard vertelt dat in 't dorp een vrouw van Mariekerke, die haren pas vergeten had, door een ruwen Pruis werd aangehouden en meegevoerd.
Dezen middag ontvangt de Prior een kaartje van Albertus die laat weten dat hij te Halsteren in het gasthuis verblijft.
Om 3 uur bezoek van EH.onderpastoor van Beytem, te Wintam gehuisvest. Hij zal te Bornem in de pastorie overnachten om morgen zijne parochianen biecht te horen.
Om 5 uur bezoek van den pastoor van Branst met een pater Capucien, Isidoor, die er de Gedurige Aanbidding zal preken.
Kanon de hele dag hoorbaar. Ook vliegergeronk.

Vrijdag 4 januari 1918         (dag 1245)
Meneer Prior ontving te middag een kaartje van onderpastoor De Bremaeker te Brussel, dat hij en zijn huishouden sedert 3 weken met een huidziekte is besmet. Waarschijnlijk opgedaan in het nieuw huis dat ze daar betrokken. De Prior heeft in dit huis ook overnacht en het gemak gebruikt: ongetwijfeld heeft hij zijn eczema vandaar meegebracht. Hij is vandaag voor de eerste maal uitgegaan naar 't gasthuis. Z'n gezicht is tamelijk gaaf, maar borst, armen en benen staan nog vol brand.
Om 12 uur brengt de champetter een briefje dat Hugo tegen 2 uur te Puurs op de Duitse Kommandatuur moet voorkomen. Men gaf hem daar de verzekering dat hij eerstdaags een paspoort voor Holland zou krijgen.
Broeder Alanus fabrikeert azijn van rotte appelen. Van 4 tot 6 uur maalt hij n'en zak graan met den electrische motor. Te Oostakker hebben de Duitsers bij de broeders 5000 kg. tarme in beslag genomen.
Om 4 uur bezoek van Scheutisten en een seminarist van Mariekerke, die vertelt dat zuster Trees het koud vuur in haar been heeft.
De zusters van 't gasthuis hebben hunne zending van 95 kg. scheepsbeschuit reeds aangekregen door toedoen van Philemon de Pooter.
Te Willebroek zijn steenkolen aangekomen voor de ondersteunden van Bornem.
De Kraaihoef wordt verdeeld in 3 parten: een voor de ouden boer met zijn huishouden, een voor zijn zoon die getrouwd is met een van de Weert, en het overige wordt verhuurd aan grondbehoeftigen.

Zaterdag 5 januari 1918     (dag 1246)
Om 8 1/2 kuiert Martinus naar Branst om er biecht te horen voor de Gedurige Aanbidding en komt 's avonds om 8 uur thuis. Nivardus blijft vandaag evenals gisteren afwezig van tafel en koor.
Deze middag ontving de Prior een kaartje van HH.Abt, die laat weten van den Generaalabt te hebben vernomen dat Edmundus als Apostata a religione en als niet meer tot de orde behorend moet beschouwd worden.
Een soepman van Branst kwam dezen middag een haas te koop aanbieden, die hij onderweg met zijn ledige soepkan had doodgeslagen! Niet aanvaard.
De Scheutisten zijn namiddag om 2 1/2 per trein over Mechelen vertrokken, uitgenomen Tony Cammaert die nog niet hersteld is en 8 dagen langer vakantie kreeg.
Gisteren zijn een 25-tal vluchtelingswijven gaan manifesteren bij Theodoor, dat ze meer vet moeten hebben.
Pieter, onze vluchteling, trekt met zijn huishouden 13 frank daags van het steuncommiteit. Inkomen 4.000 frank 's jaars!

Zondag 6 januari 1918         (dag 1247)
Martinus  vertelde dat hij gisteren bij boer Van den Berg gerij had besteld, om hem tegen 7 uur aan de pastorij te komen halen en naar de abdij te brengen. Het werd hem toegezegd, maar 's avonds was 't zo glad, dat paard en rijtuig bij de eerste stappen ten gronde lagen en niet aan de pastorij geraakten, zodat de missionaris met veel moeite geholpen door den neef van den pastoor naar de abdij kon slibberen.
Om 2 uur kwam de champetter boodschappen dat Hugo om 2 uur te Puurs op de Duitse Kommandatur moest verschijnen.Daar werd hem nu meegedeeld, dat een telegram (die hij niet eens in handen kreeg) de dood had gemeld zijner zuster. Verleden vrijdag overleden! En mijn pas voor Holland?  Ja, dat moet zijn tijd hebben; het kan nog wel 2 of 3 weken aanlopen!
Om 2 1/2 komt onderpastoor De Ceulaer zeggen dat hij morgen naar Herentals gaat. Goede reis!
Een smokkelaar, de Schee, aangehouden met een of twee zakken wortels (peeën) door een Duitse gendarm, moest ze naar het gemeentehuis brengen. Met toestemming van den Duitse gendarm, werden de peeën verkocht aan 't commiteit voor 3 frank. 's Anderendaags komt een brief van Puurs aan 't gemeentebestuur dat de twee zakken peeën te Puurs moeten geleverd worden. De burgervader veegde er zijn botten aan. Twee Duitsers komen den secretaris halen en brengen hem naar Puurs. De secretaris zegt de 2 zakken te hebben verkocht met toestemming van den gendarm. Macht nichts! Wij moeten morgen tegen 2 uur 2 zakken peeën leveren te Mechelen. De secretaris gaat met n'en Duits bij den eersten den beste boer te Puurs 2 zakken peeën kopen voor 25 frank den zak - en de zaak was in orde.
Bij smid Lauwers komt een boerin een nieuwe kachelpot bestellen. Ja zegt de smid, als ge mij een pond boter brengt. Goed. De boerin bracht haar pond boter en vraagt 20 frank. Men betaalt. Ze komt 's anderendaags om haren pot en vraagt de rekening? 20 frank! Zo'n duren pot heb ik van mijn leven nog niet betaald ! Ja,lacht de smid, ik ook niet voor zo'n dure boter!


Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...