Dagboek Pater Van Doninck

Maandag 23 september 1918 tot en met zondag 29 september 1918

Maandag 23 september 1918    (dag 1506)
Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.
Om 12 uur komt E.H. Emsens, onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille retret doen.
De pastoor zegt aan de Franse évacués dat ze in de zaal der broeders mogen komen eten ’s morgens en ’s middags ½ uur, en de burgemeester zegt hun dat ze er mogen doen alsof ze thuis waren. Ook in de studiekring van onderpastoor De Ceulaer ontstond er voor en tegenpartij van de Franse vluchtelingen die voor de pastoor een grote last waren, die men moest in barakken stoempen, enz…
Geen kanon hoorbaar.

Dinsdag 24 september 1918     (dag 1507)
Geen kanon hoorbaar.
Onder de mis van 9 ½ passeert een vlieger. Item tegen deze avond om 5 uur. 5-6 vliegers, zeer hoog naar Antwerpen-Mechelen.
Een inspecteur van Antwerpen komt het comiteit van Bornem prijzen om de goede verstandhouding.
De schoolsoep zal worden afgeschaft en vervangen door een koek en een tas cacao.
Om 2 ½ gaat de Prior met de trein naar Willebroek.
De andere leden van ’t comiteit te Bornem hadden geen van al tijd om er een conferentie bij te wonen over verzorging van de tuberculosen!  Zulke zijn er te Bornem 65, die bijzondere steun en voeding nodig hebben, maar veelal het hun bestemde voedsel versjachelen. Men zou nu die sukkelaars allen in een lokaal willen doen komen middagmalen!
De spraak ging dat Temse Etappengebied zou worden. Vandaar drukke beweging over en weer de Schelde.
De Franse vluchtelingen zullen ongemoeid blijven in de zaal der broederschool.

Woensdag 25 september 1918     (dag 1508)
Geen kanon hoorbaar overdag, tegen avond ¼ voor 8 enige bomontploffingen in ’t westen.
H.H.Abt schrijft een kaartje, 13 september, aan de Prior met complimenten voor alle confraters.
De econoom, die naar de burgemeester een lege ton was gaan vragen voor onze toekomende miswijn, bracht een fles wijn mee, die Cammaert over 20 jaar bij de Trappisten van Westmalle had gekocht. Wij hadden na de refter elk een roomer te proeven in de Calefact. De senior kwam te laat. De smaak was Spaans, Madeira of Xeris, de kleur oranjegeel-helder.
De pastoor – deken van Rupelmonde-Temse had 150 kilo druiven laten persen te Westmalle voor miswijn, en met den pastoor van Rupelmonde, liet hij vandaag nog 225 kilo naar hier brengen om te persen. Omdat het hier voor de pastoors gratis gebeurt, zeggen de klapperen.
De schoolbroeders van ’t dorp kregen vandaag een nieuwe overste, broeder Emilius, van Ophem komende. De overste van Bornem, de la Salle, zal hem ginder gaan vervangen, als hij een paspoort kan bekomen. Te Loppem bij Brugge was alles betrekkelijk goedkoop. Bvb. een ei 0.30 frank hier 1.50

Donderdag 26 september 1918     (dag 1509)
Geen kanon hoorbaar overdag.
In de oude serre graaft men een kuil om patatten te bergen.
Ven.P.Senior, die gehoord had, dat er in ’t gasthuis kortelings een non moest geprofest worden, kuierde om 12 uur er naar toe en kwam om 2 ¼ terug thuis al jammerend dat ze hem niet hadden verzocht om den 1e oktober de mis komen te spelen. Hij had dit al 60 jaar gedaan.
Van 12 tot 3 uur bezoek van de pastoor van Schelle.
Van 3 ½ tot 4 ½ bezoek van de secretaris van Mariekerke met 2 Franse uitwijkelingen aldaar: mr. Cuvelier en Dumetz (?)
Gezegde van een eenvoudige Franse évacué over Bornems pastoor. Le curé de Bornem a bien lu la lettre de son Eminence, mais il ne l’a pas bien compris!
Een man van Turnhout naar St.-Bernardus ter beevaart komend, zei dat de tram van Antwerpen te Rupelmonde stil bleef en de boot niet verder mocht dan Bornems veerdam.

Vrijdag 27 september 1918     (dag 1510)
Deze morgen trommelvuur in zuidwesten. Overdag stil.
Na de hoogmis kwamen 55 Franse uitwijkelingen zich laten in de skapulier schrijven.
Deze middag eerste Frankentaler-druiven aan tafel.
Deze morgen vonden we in de middenweg tussen de rozenstruiken een Duits blaadje uit een ballon gestrooid, in de hof der oude gendarmerie lag er ook een. Amerikaanse soldaten!
Bij de kinderen Peeters zijn deze morgen Duitsers opname komen doen van de plaatsruimte, item in de fabriek van Theodoor.
Retrettant Emsens vertrok om 2 uur namiddag.
De burgemeesters van ’t kanton hebben een protest ingediend tegen de opeising van de 2 miljoen 400.000 kilo patatten.

Zaterdag 28 september 1918     (dag 1511)
Kanon de hele dag hoorbaar.
De Duitsers hebben beslag gelegd op 50% der tonnen bij al de brouwerijen. Waarschijnlijk om er ponten mee te maken.
Eikels worden 1.50 de kilo betaald, eieren 1.60 ’t stuk. De boter geldt 42 frank de kilo.
Studenten van ’t Klein Seminarie kregen aanzegging dat ze de aanstaanden maandag mogen binnenkomen.
Ons arm viswijf van Mariekerke heeft een dochter in ’t Pensionaat te Bornem, met ’t geld, zeggen kwaaie tongen dat ze verdiend heeft op de spiering aan de abdij geleverd.

Zondag 29 september 1918     (dag 1512)
Kanon de hele dag hoorbaar.
In de parochiekerk werd een herderlijke brief over de Rozenkrans afgelezen. De pastoor zei tegen Bernardus dat hij voor ons geen had.
Van 1 tot 5 kaatsbalmatch aan den Dulft met muziek.
De Franse uitwijkelingen waren vandaag in de abdijhoogmis tegenwoordig. Ook in de Vespers. Daarna deed hun de E.H. Prior een aanspraak en daarna mochten ze de abdijhof rondwandelen. Zij gedragen zich in de kerk zeer stichtend en zijn ontsticht door het besmeuren van Bornems volk in Godshuis.
Om 12 uur ontving Leonardus bezoek van zijn kozijn en nicht van Wilrijk.
Pater Van Doninck hield een oorlogskroniek bij, dewelke hij schreef op kleine blaadjes papier. Hij kon ze gemakkelijk verbergen bij eventuele huiszoekingen in de abdij. Pas later schreef hij deze aantekeningen over in kleine handschriften.
Dit dagboek geeft ons nu 100 jaar later een unieke kijk op de gebeurtenissen tijdens de oorlogs-jaren, het dagelijkse leven en hoe de mensen in onze streek reageerden op de nu eens angstige en dan weer hoopvolle momenten, die de oorlog met zich meebracht.


Let op !
Het dagboek leest soms wat moeilijker. De eigenaardige zinsbouw of dialectwoorden hebben we vaak niet verbeterd. Soms zijn ook foutief gespelde woorden of werkwoordvormen blijven staan.
Dit deden we om het dagboek zo authentiek mogelijk weer te geven.

Downloaden
Je zal de verschillende delen van het dagboek in pdf kunnen downloaden via bovenstaand menu en zo een volledig boek samenstellen. Deze zullen telkens enige tijd na de respectievelijke week beschikbaar zijn.


Men moet rekening houden met het feit dat het toch een gekleurde bron is. Het is geschreven vanuit de besloten en veilige abdij, vanuit een strenge katholieke achtergrond en met nog een groot standenverschil tussen notabelen en religieuzen enerzijds en het gewone volk anderzijds. Hier en daar wordt kritiek gespuid of een aanmanende vinger opgestoken, maar ook dit moet geïnterpreteerd worden in de tijdsgeest van toen. De kritische opmerkingen schreef pater Van Doninck vaak in de marge of tussen haakjes erbij.

Abt Thomas Schoen schreef op de binnenkaft van het handschriftje 1914 enkele opmerkelijke notities !
  • Het gezegde indachtig "Verba volant, scripta manent" heb ik voor hen die enig belang zouden stellen in de lezing dezer kroniek (augustus 1914-juli 1922) nuttig geoordeeld een woordje vooraf te zeggen, waarmede voor een goed oordeel rekening dient gehouden. Schrijver dezer oorlogs- en na-oorlogskroniek is (was) iemand met veel talenten. Iemand die veel weet, ja, een geleerde die ook niet onaardig schrijft, maar alles toetst aan zijn soms eigenaardige opvattingen waaraan hij pertinent vasthoudt. In die geest is ook deze kroniek geschreven. Hij maakt waar hij kan bijtende en spottende aanmerkingen ..."

IN DE KIJKER

Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...